انگارش دیدگان : 80142

گنج ما

قفسه‌ی هنر

پنج‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1388

طیبه شنبه زادهاولین جمله :

من بودم با جسم اولیه

رها در خیزش دکمه های لباسم

و بندها رها بودند در کفش

یخ از صورت برمی گشت

وخدمات چهره پس از عبور

         پرنده ی گریزان از بوته ی بدن.

 

        دومین جمله :

         رویش البرز از ناخن صعود

و جسم دهاتی طاقباز

که از مچاله ی کتفم بیرون ریخت.

 

جمله آخر:

از دریچه ی لب وگند کائنات

به پرز حاکی از لباس گرم

تف کنیم دسته جمعی.


آخرین مطالب