انگارش دیدگان : 80006

گنج ما

قفسه‌ی هنر

شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1388

رضا عابدینی


با همه آرزوها که در کنار باران گذشت

تا به تماشای تو

صبح را سپید

و انتظار آمدن باران

کنار تماشا

کفش هایم را پیدا کنم

و به سمت صبح

پرستوهای سپید

و اینک در باران

مرگ از کنار صبح می گذردآخرین مطالب