انگارش دیدگان : 80006

گنج ما

قفسه‌ی هنر

پنج‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1388

بلقیس بهزادی


صدایت اگرچه کوه

           از دهان من

                        خواهد ریخت و

آرام از اینهمه انجماد تن

      از اینهمه دهان و دست

            کلمه های تند و بودار

                    و

                    رقص های خالی از پا

شاید به عادت تو

                    خم بشوم که

          برای دامنم، چینهای سی سالگی ام را بدوزم

   و انتظار نطفه های بسته شده

و در آخر از اینهمه انسان متولد شده

                                            بیافتم


آخرین مطالب