انگارش دیدگان : 80006

گنج ما

قفسه‌ی هنر

شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1388

محمد ذوالفقاری


ریشه ی این دل            دل قدیمی

ته اقیانوسها هم سر در آورده

نیازی به تحقیق نیست

کافی است دو تا پلک روی هم باشند

 

 

از اعماق اقیانوسها اگر پیدایم نکردی

بی خیال

لابد ارزشی ندارد

یا من در جای خود قرار دارم.

من در اینجا به دو پلک روی هم ، هم بنالم

اگر جای من اینجاست همین جاست

قرارمان باشد به آن اعماقها.

آن اعماقها دیگر روی سر هم خراب نمی شویم

و هیچ لنگه کفشی هم از راه نمی رسد            تف بیندازد

اگر اختلاف نظزی هم بود

قرارمان همین بوده

تو فقط یک بازوی قوی می خواهی

من هم اوه ه ه...

تا بخواهی ریشه دارم

تر و تازه

از آن اعماقها سر در آورده اندآخرین مطالب